210005 - White Spirit - 1 l

210005: White Spirit - 1 l
210005
210005_01
210005_02
210005_03
210005_04

Universele ontvetter en verdunner.
- Geschikt voor het verdunnen van olieverf en synthetische verf.
- Ook geschikt voor het reinigen van verfgereedschap en het ontvetten van metalen.

Eco Score E
Fles
12 flessen per doos
40 dozen per pallet (480 flessen)
810 g
5400191600013
4
  • Natuursteen, zuurgevoelig (kalkhoudend)
  • Natuursteen, niet zuurgevoelig
  • Keramische tegels
  • Betonvloeren, polybeton, ongeglazuurde tegels en cementgebonden composietvloeren

Gevarenaanduidingen :
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (door inademing).
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Aanmelden

Gerelateerde artikelen

Artikelnr Omschrijving Eenheid
Alternatief:
210505
210005: White Spirit - 5 l
3 White Spirit - 5 l
Eco Score E
4 Bus